خطبه های امام علی در عید فطر

امام جماعتی که امروز نماز عید فطر را پشت سرش خواندیم، خطبه های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در روز عید فطر را خواند و بخشهای بسیار کوتاهی از آنرا ترجمه کرد. با خود گفتم بهتر است ترجمه کامل آنها را در وبلاگ قرار دهم. با تشکر از کسانی که در یافتن خطبه ها و ترجمه آنها و تایپ کمک کردند. در ضمن خطبه ها در ملحقات مفاتیح الجنان است. امیدوارم به ترجمه روان تری از آن دسترسی پیدا کنید.

خطبه اول

سپاس خدای را که آسمانها وزمین را آفرید، و روشنی و تاریکی را مقرر داشت. سپس آنان که کافر شدند از پروردگار خود عدول کنند. شریک خدا ندانیم چیزی را، وبر نگیریم جزاو ولی و سرپرستی، و سپاس خدای را که از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین است، وبرای اوست حمد در آخرت، و اوست حکیم دانا. می داند آنچه در زمین است و آنچه از آن برآید، و آنچه فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود بدان، اوست مهربان و آمرزنده. اینست اوصاف خدایی که جز او خدایی نیست و بازگشت همه موجودات بسوی اوست. سپاس خدای را که نگه میدارد آسمان را از سقوط بر زمین مگر باجازه خدا. همانا خدا بر مردم مهرورز و مهربان است. خدایا رحم کن بر ما برحمتت، وآمرزشت را شامل حال ما قرار بده، زیرا تویی والا و بزرگ. و سپاس خدای را که نومیدی از رحمت او نیست، ونه تهیدستی از نعمت او، و نه ناامیدی از رحمتش، و نه روگردانی از عبادت او. به کلمه او برپاست آسمانهای هفت گانه و مهد زمین قرار یافته، کوهها محکم و بلند و استوار گردیده و بادهای آبستن کننده اشجار روان است، و سیر می کند در فضای آسمان ابر، و دریاها در حد و مرز خود ایستاده اند، و اوست معبود آنها، و خدای قاهری است که تمام عزت طلبان در مقابل او خوارند، و ناچیزند در برابرش متکبران، و سرکشان جهانیان خواه ناخواه زیر فرمان او باشند. حمد می نماییم او را بدستوریکه خودش داده و چنانچه سزاوار اوست، و یاری و کمک وآمرزش و راهنمایی او را می جوییم. گواهیم که نیست معبود حقی جز خدای یگانه و شریک ندارد. میداند هر چه در دلها پنهان است و آنچه زیر دریاهاست و آنچه مستور است از او تاریکی، و نیز پنهان نباشد از او هیچ غایبی و ساقط نشود برگی از درخت و نه دانه ای در تاریکی، جز آنکه آنرا بداند. نیست معبودی جز او، و تری و خشکی نیست مگر در کتابی روشن و مبین است. و می داند آنچه مردم انجام دهند و به چه راهی می روند و بکجا و به سوی چه سرمنزلی بازمیگردند. هدایت می جوییم از خدا هدایت کامل را، و گواهیم همانا محمد بنده او و پیامبر او ورسول اوست بسوی خلقش، و امین اوست بر وحیش، و گواهیم همانا محمد رساننده رسالات پروردگارش است، و جهاد کرده در راه خدا با کناره گیران و روگردانان از او، و خدا را پرستیده تا آخرین نفس، رحمت خدا بر او و بر خاندان او.

سفارش میکنم شما را به تقوای خدا، که به آخر نرسد نعمتش و انتها ندارد رحمتش، و بی نیاز نشوند از اوبندگانش، و پاداش ندهد (برابری نکند) نعمتهایش را اعمال بندگان. به پرهیزکاری و تقوی تشویق کرده، و امر به زهد در دنیا فرموده، واز گناهان برحذر داشته. عزت یافته به بقا و خوار کرده خلق خود را به مرگ و فنا، و مرگ پایان وسرانجام آفریدگان است، و راه سیر و تکمیل همه اهل عالم است و نوشته بر پیشانی زندگان. عاجزنکند او را گریز فراریان، و در زمان آمدن مرگ اسیر نماید اهل هوی را. کامجوییها را ویران کند و هر نعمتی را نابود سازد و هر خرمی را براندازد. دنیا خانه ای است که خدا فنایش را نوشته، و کوچ ساکنانش را ثبت کرده. بیشتر مردم قصد ماندن در آن را دارند و بزرگ نمایند ساختمانش را، وآن شیرین وخرم است برای جوینده شتابانی که می گذرد، و در دل بیننده فریبنده به نظر آید. دیدن وضع توانگران ناتوانان را نزاری و یاس اندازد، و هر که آنرا دارد ترسان و نگران باشد. کوچ کنید از آن، رحمت کند خدا شما را به بهترین چیزی که از آن دارید، و نخواهید از آن بیشتر از اندکی، و نخواهید از آن برتر از کفایت زندگی، و راضی باشید از آن به اندک، و چشم نیندازید به دنبال آنچه افراد خوشگذران دارند، و آنرا سبک بشمارید و آنرا وطن قرار ندهید، و به زیان اندازید خودتان را در این دنیا. دوری کنید از خوشگذرانی وسرگرمی و فکاهیات و بیهوده گویی، زیرا که آن مایه غفلت و موجب فریب است. آگاه باشید همانا دنیا خود را به ناشناسی و بیگانگی زده و پشت کرده و شیرین گشته و اعلام وداع کرده. آگاه باشید همانا سرای آخرت بار زده و می آید و به نزدیک رسیده و اعلام ورود می دهد. و نیز آگاه باشید همانا امروز میدان مسابقه است و خود مسابقه فردای قیامت است. آگاه باشید که برد این مسابقه جایزه اش بهشت است، و عقب مانده به دوزخ است. متوجه باشید آیا تائبی از خطا نیست پیش از مردنش؟ آگاه باشید آیا کسی هست برای خود عمل خیر انجام دهد پیش از روز سختی و نیازش؟ و خدا مقرر کند برای ما و شما از آنانکه از او می ترسند و امید ثوابش را دارند.

همانا براستی امروز روزی است که خدا مقرر داشته برای شما عید، و شما را اهل آن دانسته. پس خدا را یاد کنید تا شما را یاد کند، و بخوانید او را تا اجابت کند شما را. فطریه خود را ادا کنید که همانا سنت پیغمبر شماست و فریضه لازم و واجب است از طرف پروردگار شما. باید هر مرد از شما آنرا بپردازد از طرف خودش و از همه نان خورانش از مردان و زنان و صغیر و کبیر و آزاد و بنده. واز برای هر یک از آنان یک صاع از گندم یا جو یا خرما. و فرمان برید خدا را از آنچه برشما واجب کرده و امرتان کرده، از به پا داشتن نماز و دادن زکات و حج خانه خدا و روزه ماه مبارک رمضان و امر به معروف و نهی از منکر و نیکی کردن نسبت به زنان و نسبت به زیر دستان و برده ها. و پیروی کنید خدا را در آنچه شما را نهی کرده از آن، از تهمت زدن به زنان پاکدامن و هرزگی و بی عفتی کردن و میگساری و کم فروشی با پیمانه و ترازو و گواهی دادن به دروغ و فرار از جبهه و جهاد. حفظ کند خدا ما را و شما را به برکت تقوی و قرار دهد آخرت ما و شما را بهتر از این دنیا. همانا بهترین حدیث و رساترین پند متقین کتاب خدای عزیز حکیم است. پناه می برم به خدا از شر شیطان رانده شده. بنام خداوند بخشایشگر مهربان. بگو خدا یکی است. خدا بی نیاز است. نزاده و زاده نشده. و هیچ مثل و مانندی ندارد.

خطبه دوم

سپاس مخصوص خدا است. ستایش میگوییم او را و کمک و یاری میطلبیم از او، و ایمان به او داریم و توکل مینماییم براو، وگواهی میدهیم آنکه نیست الهی جز خدای یگانه وبی شریک، و همانا حضرت محمد بنده او و فرستاده اوست که درودهای خدا و سلام او بر پیامبر و خاندان او وآمرزش ورضوانش. خدایا درود فرست بر محمد بنده تو و فرستاده تو و پیغمبرت، رحمتی پیوسته وبا برکت و پاک، که بالا بری بدان مقامش را وبیان کنی بدان فضلش را، و درود فرست بر محمد و خاندان محمد، و برکت ده بر محمد و خاندان محمد، همچنان که رحمت وبرکت دادی و ترحم کردی بر ابراهیم و آل ابراهیم، همانا تویی پسندیده و بزرگوار. خدایا عذاب کن کفار اهل کتاب را، هم آنان که باز دارند از راه تو، وانکار کنندگان آیاتت، و تکذیب مینمایند رسولانت را. خدایا اختلاف کلمه بین آنان بینداز، و در دلهایشان هراس انداز و فرود آور بر آنها عذاب و بلا وعقاب وسختی خود را، که دریغ نداری آنرا از مردم مجرم و تبهکار. خدایا یاری کن سپاه مسلمانان را و لشکریان و مرز داران ایشان را در مشرق زمین و مغرب زمین، زیرا تو بر هر چیز توانایی. خدایا بیامرز مومنین و مومنات را و مسلمین ومسلمات را. خدایا تقوا را توشه آنها قرار ده و ایمان وحکمت در دلهایشان قرار ده، و بیامرز آنها را، اینکه شکر گذارند نعمتت را که بر آنها نعمت عطا فرمودی. و وفا کنند به پیمانت که از آنها عهد و پیمان گرفتی، ای معبود حق وای آفریننده خلق. خدایا بیامرز هرکه را از دنیا رفته از مومنین و مومنات ومسلمین و مسلمات، وبرای هر که ملحق به آنها شود پس از آنها، زیرا تویی صاحب عزت و اقتدار و فرزانه. همانا خدا امر میکند به عدل و احسان وادای حق خویشان، و نهی میکند از هرزگی وعمل زشت ومنکر و ستم، و پند میدهد شمارا شاید متذکر شوید. یاد کنید خدا را تا یادتان کند، همانا او یاد کسی کند که یادش کند. وبخواهید از خدا رحمتش راوفضلش را، زیرا او نومید نمی کند به درگاهش دعا کننده ای را که بخواندش. پروردگارا عطا کن در دنیا نیکی و در آخرت نعمت ونگهدار مارا از عذاب آتش دوزخ.

آمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *