از ناپلئون

سخنی از ناپلئون: وقتی دشمن شما در حال اشتباه کردن است، هیچوقت مزاحمش نشوید!

نوشته‌ی بهنود را حتما بخوانید: طالقانی و منتظری؛ آنها دو تن بودند
زن زمینی هم نوشته: پیشنهاد اضافه کردن “وزیر حساب” به کابینه, برای درست حساب کردن تعداد تظاهرکننده هادوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون