نمرات نیمسال 891

دانشگاه پیام نور فرمهین

نمرات مبانی فناوری اطلاعات

شماره دانشجویی نمره
880019723 2.5
890343660 4.5
880020375 غایب
880020492 2.5
880020496 غایب
871297203 2.5

نمرات مهندسی فناوری اطلاعات 1

شماره دانشجویی نمره
871110384 5
861168227 6
861169390 5.5
871219462 4
861169363 3.2
861177065 2
861168149 5.5
861168017 6

نمرات گرافیک کامپیوتری

شماره دانشجویی نمره
861169399 6

نمرات گرافیک کامپیوتری 1

شماره دانشجویی نمره
851110531 2.5

نمرات شبکه های کامپیوتری 2

شماره دانشجویی نمره
861177065 3
871110384 6
861169363 5.8
861169390 6
861168227 6
861168592 6
861169399 6
861169319 6
861168525 6
861168300 6
861167897 6

نمرات آزمایشگاه شبکه

شماره دانشجویی نمره
861169167 18
861168028 18.5
861168592 19
861169261 16.5
861168017 18.5

نمرات شبکه های کامپیوتری 1

شماره دانشجویی نمره
861169167 6
861167885 4.5
861169261 5.5

نمرات مهندسی اینترنت

شماره دانشجویی نمره
851110528 6
851110392 6
851110348 6
851110556 6

نمرات شبکه های کامپیوتری

شماره دانشجویی نمره
861176029 5.5
871160091 5.5
851110392 6
851110506 6

نمرات نظریه محاسبات

شماره دانشجویی نمره
861175731 6

مرکز آموزش علمی کاربردی حدید اراک

نمرات مبانی رایانه و کاربرد آن (هر 3 گروه)

شماره دانشجویی نمره
883603311191 13
883603311192 13.5
883603311190 15
883603311198 12.5
883603311199 12
883603311200 13
883603311201 11
883603311203 10
883603311205 11
883603311206 غایب
883603311207 14
883603311208 15
883603311210 15
883603311211 13.5
883603311212 11
883603311213 16.5
883603311214 14
883603311215 14.5
883603311216 17
883603311217 11
883603311220 16
883603311221 16.5
883603311223 15.5
883603311224 11
873603311287 15
883603311225 15.5
883603311226 13
883603311227 19
883603311228 14.5
883603311230 15
883603311229 15.5
883603311232 14
883603311233 15
883603311234 15.5
883603311235 12
873603311303 غایب
883603311237 13
883603311238 11
883603311240 13
883603311241 11
883603311242 13
883603311243 15
873603311041 14
میانگین 13.8
انحراف معیار 2.0


دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون