نمرات نیمسال ۸۹۱

دانشگاه پیام نور فرمهین

نمرات مبانی فناوری اطلاعات

شماره دانشجویی نمره
۸۸۰۰۱۹۷۲۳ ۲.۵
۸۹۰۳۴۳۶۶۰ ۴.۵
۸۸۰۰۲۰۳۷۵ غایب
۸۸۰۰۲۰۴۹۲ ۲.۵
۸۸۰۰۲۰۴۹۶ غایب
۸۷۱۲۹۷۲۰۳ ۲.۵

نمرات مهندسی فناوری اطلاعات ۱

شماره دانشجویی نمره
۸۷۱۱۱۰۳۸۴ ۵
۸۶۱۱۶۸۲۲۷ ۶
۸۶۱۱۶۹۳۹۰ ۵.۵
۸۷۱۲۱۹۴۶۲ ۴
۸۶۱۱۶۹۳۶۳ ۳.۲
۸۶۱۱۷۷۰۶۵ ۲
۸۶۱۱۶۸۱۴۹ ۵.۵
۸۶۱۱۶۸۰۱۷ ۶

نمرات گرافیک کامپیوتری

شماره دانشجویی نمره
۸۶۱۱۶۹۳۹۹ ۶

نمرات گرافیک کامپیوتری ۱

شماره دانشجویی نمره
۸۵۱۱۱۰۵۳۱ ۲.۵

نمرات شبکه های کامپیوتری ۲

شماره دانشجویی نمره
۸۶۱۱۷۷۰۶۵ ۳
۸۷۱۱۱۰۳۸۴ ۶
۸۶۱۱۶۹۳۶۳ ۵.۸
۸۶۱۱۶۹۳۹۰ ۶
۸۶۱۱۶۸۲۲۷ ۶
۸۶۱۱۶۸۵۹۲ ۶
۸۶۱۱۶۹۳۹۹ ۶
۸۶۱۱۶۹۳۱۹ ۶
۸۶۱۱۶۸۵۲۵ ۶
۸۶۱۱۶۸۳۰۰ ۶
۸۶۱۱۶۷۸۹۷ ۶

نمرات آزمایشگاه شبکه

شماره دانشجویی نمره
۸۶۱۱۶۹۱۶۷ ۱۸
۸۶۱۱۶۸۰۲۸ ۱۸.۵
۸۶۱۱۶۸۵۹۲ ۱۹
۸۶۱۱۶۹۲۶۱ ۱۶.۵
۸۶۱۱۶۸۰۱۷ ۱۸.۵

نمرات شبکه های کامپیوتری ۱

شماره دانشجویی نمره
۸۶۱۱۶۹۱۶۷ ۶
۸۶۱۱۶۷۸۸۵ ۴.۵
۸۶۱۱۶۹۲۶۱ ۵.۵

نمرات مهندسی اینترنت

شماره دانشجویی نمره
۸۵۱۱۱۰۵۲۸ ۶
۸۵۱۱۱۰۳۹۲ ۶
۸۵۱۱۱۰۳۴۸ ۶
۸۵۱۱۱۰۵۵۶ ۶

نمرات شبکه های کامپیوتری

شماره دانشجویی نمره
۸۶۱۱۷۶۰۲۹ ۵.۵
۸۷۱۱۶۰۰۹۱ ۵.۵
۸۵۱۱۱۰۳۹۲ ۶
۸۵۱۱۱۰۵۰۶ ۶

نمرات نظریه محاسبات

شماره دانشجویی نمره
۸۶۱۱۷۵۷۳۱ ۶

مرکز آموزش علمی کاربردی حدید اراک

نمرات مبانی رایانه و کاربرد آن (هر ۳ گروه)

شماره دانشجویی نمره
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۱۹۱ ۱۳
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۱۹۲ ۱۳.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۱۹۰ ۱۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۱۹۸ ۱۲.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۱۹۹ ۱۲
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۰۰ ۱۳
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۰۱ ۱۱
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۰۳ ۱۰
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۰۵ ۱۱
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۰۶ غایب
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۰۷ ۱۴
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۰۸ ۱۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۰ ۱۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۱ ۱۳.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۲ ۱۱
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۳ ۱۶.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۴ ۱۴
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۵ ۱۴.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۶ ۱۷
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۱۷ ۱۱
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۰ ۱۶
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۱ ۱۶.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۳ ۱۵.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۴ ۱۱
۸۷۳۶۰۳۳۱۱۲۸۷ ۱۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۵ ۱۵.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۶ ۱۳
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۷ ۱۹
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۸ ۱۴.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۳۰ ۱۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۲۹ ۱۵.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۳۲ ۱۴
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۳۳ ۱۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۳۴ ۱۵.۵
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۳۵ ۱۲
۸۷۳۶۰۳۳۱۱۳۰۳ غایب
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۳۷ ۱۳
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۳۸ ۱۱
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۴۰ ۱۳
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۴۱ ۱۱
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۴۲ ۱۳
۸۸۳۶۰۳۳۱۱۲۴۳ ۱۵
۸۷۳۶۰۳۳۱۱۰۴۱ ۱۴
میانگین ۱۳.۸
انحراف معیار ۲.۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *