نمونه دادخواستهای موجود در دادگاه الکترونیک

۱)    الزام به تحویل مبیع (اتومبیل)
۲)    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
۳)    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع
۴)    برگ دادخواست ابطال عملیات اجرایی با درخواست توقیف عملیات اجرایی
۵)    برگ دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی
۶)    برگ دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تاخیر عملیات اجرایی
۷)    برگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین (واخواهی)
۸)    برگ دادخواست تجدید نظر
۹)    برگ دادخواست تقابل
۱۰)    برگ دادخواست وارد ثالث و خواسته اصلی
۱۱)    برگ درخواست اعتراض ثالث و تاخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه مورد اعتراض
۱۲)    برگ فرجامخواهی
۱۳)    دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
۱۴)    دادخواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم
۱۵)    دادخواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دومی با دستور موقت
۱۶)    دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
۱۷)    دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
۱۸)    دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال
۱۹)    دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت
۲۰)    دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم / موقت
۲۱)    دادخواست اجازه ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
۲۲)    دادخواست اجازه ازدواج به علت فقد امکان استئذان ولی
۲۳)    دادخواست استرداد جهیزیه
۲۴)    دادخواست استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته
۲۵)    دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته
۲۶)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
۲۷)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند دولت
۲۸)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت
۲۹)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند الغاء دادنامه معترض عنه با درخواست صدور دستور تاخیر عملیات اجرایی
۳۰)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی با صدور دستور توقیف عملیات اجرایی
۳۱)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
۳۲)    دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به
۳۳)    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
۳۴)    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه
۳۵)    دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۳۶)    دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه
۳۷)    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن
۳۸)    دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره
۳۹)    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی
۴۰)    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته
۴۱)    دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات
۴۲)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن  با پرداخت بدهی
۴۳)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (۱)
۴۴)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (۲)
۴۵)    دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان
۴۶)    دادخواست الزام به تحویل مبیع
۴۷)    دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرار تامین خواسته
۴۸)    دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره
۴۹)    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
۵۰)    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
۵۱)    دادخواست الزام به تغییر نام فرزند
۵۲)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله
۵۳)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت
۵۴)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک  و تنظیم سند رسمی انتقال
۵۵)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی با دستور موقت
۵۶)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
۵۷)    دادخواست الزام به تمکین
۵۸)    دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
۵۹)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل  و تحویل مبیع با  فک رهن و دستور موقت
۶۰)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت
۶۱)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
۶۲)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
۶۳)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع با دستور موقت
۶۴)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت
۶۵)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با فک رهن
۶۶)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه
۶۷)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت
۶۸)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و فک رهن با دستور موقت
۶۹)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
۷۰)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فک رهن
۷۱)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرایی با صدور دستور موقت عملیات اجرائی
۷۲)    دادخواست الزام به تهیه مسکن (از نفقه)
۷۳)    دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
۷۴)    دادخواست تامین دلیل انتقال به غیر
۷۵)    دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد
۷۶)    دادخواست تامین دلیل تعدی و تفریط
۷۷)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱)
۷۸)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۲)
۷۹)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط
۸۰)    دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره
۸۱)    دادخواست تامین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر
۸۲)    دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به اتومبیل
۸۳)    دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به خانه/آپارتمان
۸۴)    دادخواست تامین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات
۸۵)    دادخواست تامین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده
۸۶)    دادخواست تامین دلیل عیوب ملک خریداری شده
۸۷)    دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره
۸۸)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۱)
۸۹)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۲)
۹۰)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۳)
۹۱)    دادخواست تجویز انتقال منافع
۹۲)    دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر
۹۳)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت – مسکونی (از شورای حل اختلاف)
۹۴)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت – مسکونی و تجاری (از دادگاه)
۹۵)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه
۹۶)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم
۹۷)    دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد
۹۸)    دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط
۹۹)    دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل
۱۰۰)    دادخواست تخلیه به علت نوسازی
۱۰۱)    دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
۱۰۲)    دادخواست تعدیل اجاره بها
۱۰۳)    دادخواست تعدیل اجاره بها پس از انقضای مدت
۱۰۴)    دادخواست تعیین اجاره بها
۱۰۵)    دادخواست تعیین اجاره بها تا زمان صدور حکم
۱۰۶)    دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی
۱۰۷)    دادخواست تقدیم ترکه
۱۰۸)    دادخواست تنفیذ طلاق صادره و اجرا شده در کشور خارجی و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران
۱۰۹)    دادخواست تنفیذ طلاق صادره و اجرا شده در کشور خارجی و ثبت رسمی آن در ایران
۱۱۰)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد
۱۱۱)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف/ وقوع عیب/ در معرض خرابی بودن
۱۱۲)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی
۱۱۳)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
۱۱۴)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی با مطالبه اجور معوقه
۱۱۵)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع
۱۱۶)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی
۱۱۷)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت غبن و استرداد وجوه پرداختی
۱۱۸)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت غبن و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
۱۱۹)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه پرداختی
۱۲۰)    دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی
۱۲۱)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با قرار تامین خواسته
۱۲۲)    دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک با پرداخت وجه آن
۱۲۳)    دادخواست ثبت ازدواج دائم
۱۲۴)    دادخواست ثبت ازدواج موقت
۱۲۵)    دادخواست ثبت واقعه رجوع
۱۲۶)    دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند
۱۲۷)    دادخواست خلع ید (از دادگاه)
۱۲۸)    دادخواست خلع ید (از شورای حل اختلاف)
۱۲۹)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا
۱۳۰)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با دستور موقت
۱۳۱)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف
۱۳۲)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف با دستور موقت
۱۳۳)    دادخواست رفع مزاحمت
۱۳۴)    دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت
۱۳۵)    دادخواست رفع ممانعت از حق
۱۳۶)    دادخواست رفع مهر و موم ترکه از دادگاه
۱۳۷)    دادخواست رفع مهر و موم ترکه از شورای حل اختلاف
۱۳۸)    دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند از … و تحویل آن به اینجانب
۱۳۹)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح
۱۴۰)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف
۱۴۱)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی
۱۴۲)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب
۱۴۳)    دادخواست صدور حکم حضانت
۱۴۴)    دادخواست صدور حکم رشد
۱۴۵)    دادخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت
۱۴۶)    دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی
۱۴۷)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
۱۴۸)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
۱۴۹)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه
۱۵۰)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
۱۵۱)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج
۱۵۲)    دادخواست فرزندخواندگی
۱۵۳)    دادخواست قرار تامین خواسته اجور معوقه
۱۵۴)    دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه
۱۵۵)    دادخواست قرار تامین خواسته (اجاره بها)
۱۵۶)    دادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله)
۱۵۷)    دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت/انجام قرارداد داوری/حق الوکاله)
۱۵۸)    دادخواست قرار تامین خواسته عمومی
۱۵۹)    دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
۱۶۰)    دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
۱۶۱)    دادخواست مطالبه اجور معوقه
۱۶۲)    دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد
۱۶۳)    دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته
۱۶۴)    دادخواست مطالبه خسارت احتمالی
۱۶۵)    دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری
۱۶۶)    دادخواست مطالبه خسارت برای رفع مزاحمت
۱۶۷)    دادخواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی
۱۶۸)    دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه
۱۶۹)    دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبیل
۱۷۰)    دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره
۱۷۱)    دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام
۱۷۲)    دادخواست مطالبه ضرر و زیان کیفری
۱۷۳)    دادخواست مطالبه مهرالمسمی با حق حبس
۱۷۴)    دادخواست مطالبه مهریه
۱۷۵)    دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تامین خواسته
۱۷۶)    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
۱۷۷)    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته
۱۷۸)    دادخواست مطالبه وجه آب – برق – گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته
۱۷۹)    دادخواست مطالبه وجه آب – برق – گاز و تلفن و شارژ آپارتمان با قرار تامین خواسته
۱۸۰)    دادخواست مطالبه وجه اب – برق – گاز و تلفن از مستاجر
۱۸۱)    دادخواست مطالبه وجه اب – برق – گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان
۱۸۲)    دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع
۱۸۳)    دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تامین خواسته
۱۸۴)    دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی
۱۸۵)    دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته
۱۸۶)    دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته عمومی
۱۸۷)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر
۱۸۸)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر با قرار تامین خواسته
۱۸۹)    دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته
۱۹۰)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر با قرار تامین خواسته
۱۹۱)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده
۱۹۲)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با قرار تامین خواسته
۱۹۳)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس
۱۹۴)    دادخواست مطالبه وجه چک خارجی
۱۹۵)    دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با قرار تامین خواسته
۱۹۶)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته
۱۹۷)    دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله / حق داوری / حق الزحمه کارشناسی با قرار تامین خواسته
۱۹۸)    دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله / حق داوری با قرار تامین خواسته
۱۹۹)    دادخواست مطالبه وجه رسید عادی / فاکتور / قرض الحسنه
۲۰۰)    دادخواست مطالبه وجه رسید عادی / فاکتور / قرض الحسنه با قرار تامین خواسته
۲۰۱)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد
۲۰۲)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با قرار تامین خواسته
۲۰۳)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس
۲۰۴)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با قرار تامین خواسته
۲۰۵)    دادخواست مطالبه وجه ضمانت
۲۰۶)    دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته
۲۰۷)    دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی
۲۰۸)    دادخواست مطالبه هزینه ها
۲۰۹)    دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند  با قرار تامین خواسته
۲۱۰)    دادخواست مهر و موم ترکه (از دادگاه)
۲۱۱)    دادخواست مهر و موم ترکه (از شورای حل اختلاف)
۲۱۲)    دادخواست مهر و موم ترکه و تحریر و تقسیم آن
۲۱۳)    دادخواست مهر و موم ترکه و صورتبرداری و تحریر آن (از دادگاه)
۲۱۴)    دادخواست مهر و موم ترکه و صورتبرداری و تحریر آن (از شورای حل اختلاف)
۲۱۵)    دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
۲۱۶)    درخواست حصر وراثت اقلیت بیشتر از ۳ میلیون تومان
۲۱۷)    درخواست حصر وراثت اقلیت کمتر از ۳ میلیون تومان
۲۱۸)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از ۳ میلیون تومان (طبقه اول)
۲۱۹)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از ۳ میلیون تومان (طبقه دوم)
۲۲۰)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از ۳ میلیون تومان (طبقه سوم)
۲۲۱)    درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از ۳ میلیون تومان (طبقه اول)
۲۲۲)    درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از ۳ میلیون تومان (طبق دوم)
۲۲۳)    درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از ۳ میلیون تومان (طبق سوم)
۲۲۴)    درخواست دستور منع موقت از نقل و انتقال اتومبیل
۲۲۵)    درخواست دستور منع موقت از نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن
۲۲۶)    درخواست دستور موقت اتصال تلفن
۲۲۷)    درخواست دستور موقت استرداد طفل
۲۲۸)    درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
۲۲۹)    درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده ۱۲ قانون زمین شهری)
۲۳۰)    درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی
۲۳۱)    درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه
۲۳۲)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان
۲۳۳)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل
۲۳۴)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
۲۳۵)    درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
۲۳۶)    درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
۲۳۷)    درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالتنامه
۲۳۸)    درخواست صدور تجویز انتقال سهم مالکانه مشمول

منبع: سایت دادگاه الکترونیک

2 Replies to “نمونه دادخواستهای موجود در دادگاه الکترونیک”

  1. امیر باقری

    سلام من جانباز هستم همسرم به علت یک رابطه ۳ سال پیش منزل را ترک و چندین پرونده از جمله طلاق و الزام به تهیه مسکن اعساراز هزینه دادرسی مهریه تشکیل داد که در همه آنها محکوم شد و من الزام به تمکین گرفتم ولی بعد از اجراییه احکام نیامد . در مرحله اول دادگاه مهریه اعسارش رد شد و از ۳۰۰ سکه فعلا ۵۰ تا درخواست کرد که در این مرحله بندخ با ارایه لایحه و یک مبایعنامه و اعلام ارایه شهود و اینکه بنده در سال ۱۳۸۰ در حضور چند شاهد مهریه او را با خرید یک آپارتمان با مبایعنامه بالا پرداخت کردم قاضی چون به همه پروندهها اشراف دارد از من خواست در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۱ با شهودم در مرحله بعدی حاضر شوم .به نظر شما رای چه میشود؟ در ضمن آیا همسرم ناشزه محسوب میشود؟
    نمونه دادخواست خسارت معنوی ناشی از عدم
    تمکین زوجه را دارید؟
    با سپاس فراوان از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *