ایراد بنی اسرائیلی

قوم موسی گفتند از خداوند بخواه که خصوصیت و چگونگی گاو را معین فرماید. موسی گفت خدا می فرماید گاوی باشد نه پیر از کار افتاده و نه جوان کارنکرده بلکه میان این دو حال باشد، حال که معین شد آنچه مامورید انجام دهید ۶۸ باز قوم به موسی گفتند از خدا بخواه که رنگ آن گاو را نیز معین فرماید. موسی جواب داد خدا می فرماید گاو زرد زرینی باشد که رنگ آن بینندگان را فرحبخش است ۶۹ باز گفتند از خداوند بخواه چگونگی آن گاو را برای ما روشن گرداند که هنوز بر ما مشتبه است. چون رفع اشتباه ما شود البته اطاعت کرده و بخواست خدا راه هدایت پیش گیریم ۷۰ موسی گفت خدا می فرماید آن گاو هم آنقدر به کار رام نباشد که زمین شیار کند و آب به کشتزار دهد و هم بی عیب و یکرنگ باشد. قوم گفتند اکنون حقیقت را روشن ساختی و گاوی بدان اوصاف کشتند لیکن نزدیک بود در این امر باز نافرمانی کنند ۷۱ به یاد آرید وقتی که نفسی را کشتید و یکدیگر را در موضوع آن متهم کرده و نزاع برانگیختید و خداوند رازی که پنهان می داشتید آشکار فرمود ۷۲ پس دستور دادیم که پاره ای از اعضای آن گاو را بر بدن کشته زنید تا ببینید که اینگونه خداوند مردگان را زنده خواهد فرمود و قدرت کامله خویش را به شما آشکار خواهد ساخت (که قدرت خدا به اسباب عادی احتیاج ندارد) ۷۳

سوره بقرهدوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون