شتاب به سوی …

بشتابید به سوی مغفرت پروردگار خود و بسوی بهشتی که پهنای آن همه آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا برای پرهیزکاران است 133 آنهایی که از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستی انفاق کنند و خشم و غضب فرو نشانند و از بدی مردم درگذرند و خدا دوستدار نیکوکاران است 134 نیکان آنها هستند که هر گاه کار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمی به نفس خویش کنند، خدا را به یاد آرند و از گناه خود بدرگاه خدا توبه و استغفار کنند. جز خدا هیچکس نمیتواند گناه خلق را بیامرزد و آنها هستند که اصرار در کار زشت نکنند، چون به زشتی معصیت آگاهند 135 آنها هستند که پاداش عملشان آمرزش پروردگار است و باغهایی که از زیر درختان آن نهرها جاریست. جاوید در آن بهشتها متنعم خواهند بود و چه نیکوست پاداش نیکوکاران 136

سوره آل عمران

One Reply to “شتاب به سوی …”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *