روز کارگر و معلم

یادم هست و یادم بماند که: همه ساله، همه مسئولین، از چپ و راست، بارها و بارها از مقام و منزلت و جایگاه و قدر و اعتبار و… کارگر و معلم گفته‌اند و میگویند و قطعا خواهند گفت!

فراموش نمیکنم و فراموش نکنید که: همواره در همه تریبونها از نماز جمعه گرفته تا … و در همه موقعیتها و مقامات سیاسی و اجرایی، از نمایندگی مجلس و ریاست مجلس و وزارت و ریاست جمهوری و عضویت در مجمع تشخیص و ریاست آن، از عضویت در مجلس خبرگان و ریاست آن، از عضویت در شورای نگهبان و غیره و غیره و غیره و غیره و… اعتراف نموده‌اند و می‌نمایند و خواهند نمود که حقوق این دو قشر معزز و محروم بدانها پرداخت نشده و انشاءا… (؟!) پرداخت هم نخواهد شد!

کارگران عزیز و معلمان زحمتکش!
یقین بدارید که خداوند پاداش همه زحمات شما را به نیکی و چندین برابر در آخرت و در خلد برین خواهد داد که “من جاء بالحسنه فله عشر امثالها“. هیچ چشم امیدی به مسئولین نداشته باشید که از آنها فقط شعار برآید و عوامفریبی!!!