تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

قوه قضائیه        مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه : ١٢۶٧   سه شنبه ،٢٧ اسفند ١٣٩٨

سال ھفتاد و شش شماره ٢١٨۵٠

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

شماره  ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰    ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

پیرو دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/٢٢٨٠٠٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/١٢/٢۵ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» بدینوسیله فرم شماره یک مربوط به بند۵ دستورالعمل جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره  ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰   ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ٢٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/٠١/١٨ مجلس شورای اسلامی و ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی، مصوب ١٣٧٩/١/١٧ و به پیشنھاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

فصل اول – کلیات

ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدودصلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌شود.
تبصره –منظــور از کانــون در این تعــرفه، کانــون کارشنــاسان رســمی دادگستــری و منظــور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده 2-مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره 1- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می کند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.
تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پروندهحق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
تبصره 3- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکزیاکانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
تبصره 4- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی شود.

ماده 3-در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد باپیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند درصورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفهو در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفندپس از تودیع دستمزدنسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 5- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی شود، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقتصرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه ویدر این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نمودهباشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.

ماده 6- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی،فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 1.500.000 ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 3.000.000 ریال برای ماموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد.چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام کند، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه-های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.
تبصره 2-چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره3- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

ماده 7- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل 2.000.000 ریال می‌باشد.

ماده 8- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده 9-در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین می شودو حداقل دستمزد 3.000.000 ریال خواهد بود.

ماده 10- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده 11-دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌شود.

تا پنجاه میلیون ریال…………………………………………………………………………………………………. مقطوعاً 3.000.000 ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………………………………….. 0.5 درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد………………………………. 0.4 درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………… 0.3 درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………………………… 0.125 درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………….. 0.06 درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………. 0.03 درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………………. 0.025 درصد
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………. 0.015 درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………………………. 0.012 درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد………………………………………………………… 0.01 درصد
حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس 000/000/590 ریال است.
تبصره 1 –در ارزیابی طرح ها و دارائی های با ارزش از 100.000 میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌کند.
رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کند.
تبصره 2- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحیمختلف شهرداری هایا دارای پروانه هایبهره برداری وصنعتیمجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یامربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد،ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 3-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافهصد درصدمی باشد.
تبصره 4- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره 5- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره 6- حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره 7-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌شود.

ماده 12- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده 13- دستمزد تعیین اجاره بهاء،برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یامجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً 3.000.000 ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد وحداکثر سیصد میلیون ریال می باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه 25 درصد خواهد بود.

ماده 14- حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس های مزبور مقطوعاً مبلغ 3.000.000 ریال است و برای تفسیرعکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم – تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه 1- مهندسی آب و معادن شامل رشته های ( آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب :
ماده 15- دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
1 – تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 3.000.000 ریال ؛
2 – مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 2000 ریال؛
3 – از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 800 ریال و حداکثر دستمزد35 میلیون ریال می باشد.

ماده 16- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 3.000.000 ریال می باشد.

ماده 17- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 8.000.000 ریال است.
تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 18-دستمزد ارزیابی قنــوات، چاه ها و منصــوبات آن، شبــکه های آبیاری و زهکشــی آب و فاضلاب مطابقماده 11 این تعرفه خواهد بود.

ماده 19- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات وبهسازی چشمه ها، مقطوعاً 7.000.000 ریال است.

ماده 20- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متراز قرار هر کیلومتر 3.000.000 ریال و حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال؛
2- حریم رودخانه وکانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 4.000.000 ریال و حداکثر 50 میلیون ریال.

ماده 21- دستمزد رسیدگیبه وضع پس آب ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 5.000.000 ریال است.

رشته فلزات و معادن :
ماده 22-

1- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده 11 این تعرفه در مورد ملاک ومشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 25.000.000 میلیون ریال خواهد بود.
2- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی( احتمالی- ممکن – قطعی ) طبق ماده 11 این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی وپنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
3 – در صورتی که انجام بررسی های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نشود،حق الزحمه کارشناسی براساس ماده 9 این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه 2- اموال منقول شامل رشته های :
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش،لوازم خانگی و اداری)

ماده 23- دستمزد کارشناسی رشته های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری 20 درصد اضافه می باشد.

گروه 3- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:
(پزشکی،داروسازی وسم شناسی، مواد غذاییو مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده 24- دستمزد کارشناسی رشته های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده 9 این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننـده، حداقـل 3.000.000 ریالو حداکثر 30.000.000 ریال در هر مورد می باشد ودر مورد ارزیابی ها مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه می شود.
تبصره – کلیـــه هزینه های آزمایشـــگاهی، نمونه برداری ( بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.

گروه 4 –امور مالی شامل رشته های :
(حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری– آمار)
رشته حسابداری وحسابرسی :

ماده 25- دستمزدکارشناسی در امور حسابرسی نسبتبه جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده 26- دستمزدکارشناسی امور ذیل براساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود :
1 – ارزش سهام وسهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی های جاری و بدهی ها و ذخائررسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت؛
2 – رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
3 – تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:
ماده 27- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده 11 این تعرفه است و در سایر موارد حداقل 3.000.000 ریال وحداکثر 40.000.00 ریال است.

رشته تعیین نفقه :
ماده 28- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل 2.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال است.

رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه :
ماده 29-دستمزد رشته های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده 11 و در سایر موارد طبق ماده 9 این تعرفه و حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال می باشد.

رشته آمار :
ماده 30- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال است.

گروه 5- امور وسائط نقلیه شامل رشته های:
( امور حمل و نقل [ ترابری ] اموروسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی،امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده 31-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است :
1 – رسیدگی به اصالت خودرو 2.500.000 ریال.
2 – رسیدگی به تصادفات 3.000.000 ریال.
3 – اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل 3.000.000 ریال

ماده 32- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل :
1 – برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است.
2 – تعیین ارزش وسائط نقلیه آبیبراساس ماده 11 این تعرفه است.
3 – تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد :
الف – در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی : در هر مورد 5.000.000 ریال.
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا :
– برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن ( ظرفیت ناخالص یا GT ) 10.000.000 ریالدر هر مورد؛
– برای شناور های با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن ( ظرفیت ناخالص یا GT ) 20.000.000 ریالدر هر مورد.
تبصره – در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.
4 – در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی های وسائل نقلیه هوائی،ریلی و زمینی برابر ماده 11 این تعرفه خواهدبود.

گروه 6- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته های :
( راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک- برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری )

رشته راه و ساختمان :
ماده 33- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می شود .

ماده 34– دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا :
برای هر مترمربع مساحت زیربنا 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال است.

ماده 35- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر40.000.000 ریال است.

ماده 36- دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنایساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می باشد :
1 – معماری کلی هرمترمربع 8.000 ریال وحداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 60.000.000 ریال؛
2 – سازه هر مترمربع 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 80.000.000 ریال؛
3 – گزارش فنی استحکام بنا هرمترمربع 8.000وحداقل4.000.000 وحداکثر60.000.000 ریال.

ماده 37- دستمزد افرازو قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است :
1 – دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد؛
2 – درصورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفهنقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می شود.
تبصره – در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یاهر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 38- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 مترمربع 3.000.000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد،مبلـغ 1.000.000 ریال اضافـه می شود.

رشته نقشه برداری و امور ثبتی :
ماده 39 – پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی :
1- اگر گذربند مشخص باشد :
تا 1000 مترمربع مقطوعا ً 4.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هرمترمربع 400 ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هرمترمربع 200 ریال و حداکثر 80.000.000 ریال.
2- اگر گذربند مشخص نباشد :
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 10.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ریال و حداکثر 100.000.000 ریال.
تبصره – در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی 500.000 ریال اضافه می شود.

ماده40–حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 39 این تعرفهو حداکثر 100.000.000 ریال است.

ماده 41-حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 مترمربع، حداقل 3.000.000 ریال و نسبت به مـازاد تا 5000 متـرمربـع برای هـر متـرمربـع 1500 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 800 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 400 ریال و حداکثر 60.000.000 ریال است.

ماده 42-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهاروکانالها و رودخانه ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل 5.000.000 ریال است و حداکثر طبق ماده 9این تعرفه است.

ماده 43- دستمزد تشخیص حدود ثبتی ورسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها :
1- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 4.000.000 ریال است.
2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده 44-دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی :
1 – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است :
1-1-طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 15.000.000 ریال؛
1-2-طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 2.000.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
1-3-طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 600.000 ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر10 قطعه.
2-حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می باشد :
2-1-کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 10.000.000 ریال؛
2-2-کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 1.500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
2-3-کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 600.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.

3 – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیرمی باشد :
3-1- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 10.000.000 ریال؛
3-2- ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ1.500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد؛
3-3- ساختمان بابیش از10واحد قابل تفکیک،مبلغ 600.000 ریال به ازاء هرواحد مازاد بر10 واحد.
تبصره – دستمزد سایر رشته های زیر گروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.

گروه 7- صنعت و فن شامل رشته های :
( الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای،برق، الکتـرونیـک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر ( رایانه ) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT]–صنایعگاز و گازرسانی-صنایع نفت- صنایعهوائی و فضائی– مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی]– نساجی و رنگرزی )

ماده 45–دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته های فوق براساس ماده 11 این تعرفه و تبصره های ذیل آن خواهد بود.
تبصره 1-دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل 40 درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده 11 این تعرفه میباشد.
تبصره 2– حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.

گروه 8- فنون هنری شامل رشته های :
( امور ورزشی – تألیفات – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی )

ماده 46- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی ( هر مستند ) حداقل 4.000.000 ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب کند با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر 30.000.00 ریال تعیین می شود.
تبصره – دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه می شود و حداکثر پنجاه میلیون ریال می باشد.

ماده 47- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد :
الف – دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون( ترکیب بندی )، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.
ب – امور مربوط به فیلم برداری و سینما :
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است :
1- برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه های انیمیشن حداقل 5.000.000 ریال؛
2- برنامه های بلند مدت سینمایی بیشتر ازیک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر 40.000.000 ریال .
پ – دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ت– هزینه های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد 5.000.000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 40.000.000 ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده 9 این تعرفه می باشد.
چ – دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک
در هر مورد بررسی حداقل 4.000.000 ریال و در پرونده های مالی و اختلافی مطابق ماده 11 و تبصره های آن و در سایر موارد مطابق ماده 9 این تعرفه محاسبه می شود.
گروه 9- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته های :
آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی ( پوست، چرم – سالامبور و روده )، محیط زیست طبیعی

ماده 48- دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده 49- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می باشد.

ماده 50- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام،مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می شود.

ماده 51-دستمزد تشخیص اراضی ( دایر و بایر و موات ) تا مساحت 1000 مترمربع،4.000.000 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق، اضافه می‌شود.

ماده 52- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 53- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها براساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه 10- خدمات اداری و عمومی
امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – امورگمرکی- ایرانگردی و جهانگردی – ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات – زبانهای خارجی – کتاب و کتابداری

ماده 54- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 4.000.000 ریال و بیش از آن طبق ماده 9 این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده 11 این تعرفهعمل خواهد شد.

گروه 11- ایمنی و حوادث شامل رشته های :
(امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره [ ناریه ])

ماده 55-دستمزد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 5.000.000 ریال و بیش از آن طبق ماده 9 این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود.

گروه 12- بیو و نانو تکنولوژی
تبصره -حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده 56- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می باشد.

ماده 57- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد، لازم الرعایه است.

ماده58- این تعرفه با 58 ماده و 27 تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب 1392/7/30 است و در تاریخ 1398/8/21 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. مقــررات مغایــر لغو می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی

One Reply to “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *