بالاخره یه جوری میشه

آورده اند که شخصی کاشی (اهل کاشان) هر روز به نانوایی مراجعه کردی و یک نان به نسیه ستاندی. پس از چندی نانوا او را گفت: چوب خطت داره پر میشه!

بالاخره یه جوری میشه

نانوا نان به وی همی داد و او رفت و فردا پی نان دگری آمد. نانوا گفت: بابا این حسابتو تسویه کن!

بالاخره یه جوری میشه

نانوا نان به وی همی داد و او رفت و فردا پی نان دگری آمد. نانوا گفت: پول نانهایی که بردی و خوردی بده!

بالاخره یه جوری میشه

و به همین منوال چند روزی دیگر گذشت. تا اینکه روزی صبر نانوا بسر آمد و در پاسخ “بالاخره یه جوری میشه” سنگ ترازو برداشته و به سر مرد بدهکار بکوفت و خون سرازیر شد. مردم طرفین دعوا را به عدالتخانه بردند.

قاضی پیشنهاد کرد که تو از پول خونت بگذر و تو هم از پول نونت! و بدینسان فیصله داد. موقع خروج از محضر قاضی مرد کاشی به نانوا رو کرده و گفت: نگفتم بالاخره یه جوری میشه!!!

One Reply to “بالاخره یه جوری میشه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *