آمار بازديد ۹۰

۰- خب، بالاخره يه دسته جديد ايجاد كردم: آماربازديد!

۱- مبنا براي منبع آمار بازديدم، كماكان google analytics هست.

۲- سه ماه پاياني سال ۲۰۱۱ با اتمام سهميه ترافيك ماهانه مواجه شدم!!!

۳- از ۱۷ مارس ۲۰۱۲ مصادف با ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ – دوباره فيل. بزرگ روي اين آدرس خوابيده! (هنوز هم بيدار نشده)

۴- با توجه به گزارش آناليتيكس (تصوير فوق) و گزارش قبلي،  جدول زير تهيه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۸۹ ۲۲۸۰۰۶ ۳۲۷۱۱۹ آمار تجمعي قبل
سال ۹۰ ۱۳۸۹۲۸ ۱۷۵۵۷۱
تا پایان سال ۹۰ ۳۶۶۹۳۴ ۵۰۲۶۹۰

 دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون