اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

آقایان مصطفوی – شجاعی زاده – اسلامی بیدگلی – سیفی و خانم اکبرآبادی

هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

آقایان جباری – شهبازی – سهیلی – زند کریمی و حمزه لو

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان مرکزی

آقایان سیفی – آقاخانی – بوالحسنی قناتی – قیاسی – احمدی و غفاری

هیئت مدیره کانون وکلای قوه قضاییه استان مرکزی

آقایان شهرجردی – صابری – افشاری – رادمان – طاهری – ساده‌خو و خلیل‌آبادی