ساعات روزه داری در سراسر جهان

مجهز به لینک


حکم تقلب

تصویر مجهز به لینک است


بچه ها از کجا می آیند؟/آموزش مسائل جنسی

خب؛ بچه ها از کجا می آیند؟ در چه سنی باید جواب این سوال را به بچه ها بدهیم؟ اصولا آیا باید انسانها (آدمیزاد) در این خصوص اطلاعاتی داشته باشند یا نه؟ اصولا آیا باید انسانها (آدمیزاد) در این خصوص آموزش ببینند یا نه؟ بچه که بودم یادمه از مادرم همین سوال را پرسیدم و […]